เป็นเวลากว่า 40 ปี ที่กลุ่มจุลไหมไทยมีประสบการณ์ทำธุรกิจปลูกหม่อนเลี้ยงไหม สาวไหม เพื่อผลิตเส้นไหม คุณภาพสูงจำหน่ายให้ผู้ทอผ้าไหมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
กลุ่มจุลไหมไทยได้เติบโตบนเส้นทางสายไหม และรักษาตำแหน่งผู้ผลิตเส้นไหมรายใหญ่สุดของประเทศ ซึ่งมีบริษัทในเครือทำกิจการต่อเนื่องกัน 5 บริษัท 1 มูลนิธิ

บริษัท ไร่นายจุล คุ้นวงศ์ จำกัด (The Chul Cunvong Farm Co., Ltd.)
บริษัท จุลไหมไทย จำกัด (Chul Thai Silk Co., Ltd.)
บริษัท จุลไทยแอคโกร-อินดัสตรีส์ จำกัด (Chul Thai Agro-Industry Co., Ltd.)
บริษัท จุลไทยฟอกย้อม จำกัด (Chul Thai Dyeing Co., Ltd.)
บริษัท จุลอินเตอร์ซิลค์ จำกัด (Chul Inter-Silk Co., Ltd.)
มูลนิธิจุลไหมไทย (Chul Thai Silk Foundation)
For over 40 years, Chul Group has been involved in the silk business gathering experiences and know how from the business. Our main activities involve reeling high quality silk yarn and distributing them to the silk weavers in the country and abroad. Chul Group has maintained the leadership as the major silk yarn producer in Thailand. Currently, Chul Group consists of 5 companies and one foundation.

The Chul Cunvong Farm Co., Ltd.
Chul Thai Silk Co., Ltd.
Chul Thai Agro-Industry Co., Ltd.
Chul Thai Dyeing Co., Ltd.
Chul Inter-Silk Co., Ltd.
Chul Thai Silk Foundation
Copyright 2008 All Rights Reserved Powered by Power-bangkok.com